RECÀLCUL DE LES RETENCIONS 2018

01 Oct
disminucion

RECÀLCUL DE LES RETENCIONS 2018

És possible que, una vegada hagi observat les últimes nòmines dels seus treballadors, s’hagi adonat que a algunes d’aquestes se’ls ha reduït el tant per cent aplicable de l’IRPF, o directament se’ls ha deixat de practicar.

Aquestes variacions són degudes al fet que en el passat mes de juliol, hi va haver uns canvis legals que van modificar la llei i van augmentar les reduccions aplicables en l’IRPF als treballadors amb menor retribució. Per altra banda, s’han incrementat els rendiments de treball per sota dels quals les empreses no han de practicar retenció.

Així, per exemple, si algun dels seus treballadors no té cap fill i el seu cònjuge no obté rendes superiors a 1.500 euros, a partir d’ara ja no se li haurà de practicar cap retenció si percep un salari nét inferior a 14.641 euros. Anteriorment, l’import a partir del qual no s’havia de retenir era de 13.696 euros.

Si vol conèixer més o té qualsevol qüestió sobre aquest tema contacti’ns. Els nostres professionals l’assessoraran sobre les retencions que li han de practicar a partir d’ara als seus treballadors.