ESTALVIÏ IMPOSTOS EN TANCAR LA COMPTABILITAT

30 Nov
calculator-1680905_1920-845x321

ESTALVIÏ IMPOSTOS EN TANCAR LA COMPTABILITAT

Quan tanqui els comptes de l’exercici 2018 de la seva empresa, recordi comptabilitzar totes aquelles despeses que li permetin reduir el resultat comptable i tributar menys quan presenti l’Impost de Societats:

  • Amortitzacions: Comptabilitzi l’amortització de tots els seus actius i recordi que determinats actius, com els que s’han adquirit ja usats o els que s’utilitzen en més d’un torn de treball, poden amortitzar-se més ràpidament.
  • Periodificació de despeses: Registri totes aquelles despeses que a finals d’any ja s’hagin produït tot i que encara no hagi arribat la seva data de pagament. Com per exemple, pagues extres, interessos bancaris, assegurances…
  • Variació d’existències: Compari el valor del seu inventari a 31 de desembre amb el qual tenia a començaments d’any i comptabilitzi la despesa o l’ingrés que li correspongui per la diferència entre ambdós imports.

Així mateix, comptabilitzi totes aquelles provisions que la llei permeti efectuar i que són una despesa deduïble en l’Impost de Societats:

  • Deteriorament de crèdits: Comptabilitzi com a despesa tots aquells crèdits impagats si a 31 de desembre ja han transcorregut més de sis mesos des del seu venciment.
  • Provisió per responsabilitats: Si durant l’any 2018 la seva empresa ha estat objecte d’una demanda per la qual reclamen una indemnització, computi ja la despesa tot i que encara no existeixi una sentència ferma.
  • Garanties de reparació: Comptabilitzi una provisió per les despeses de reparació i revisió que li provoquin els productes venuts amb garantia.

No dubti en contactar amb els nostres assessors, l’ajudaran a tancar els comptes de la seva empresa de manera que no es deixi cap despesa deduïble per comptabilitzar i redueixi al màxim la seva factura fiscal.