ELS FALS AUTÒNOMS

28 Mar
2018043020231092307

ELS FALS AUTÒNOMS

Amb la finalitat d’evitar la contractació dels falsos autònoms, a partir d’aquest 2019 s’ha afegit un nou tipus d’infracció greu per sancionar aquest incompliment.

Si vostè contracta a un treballador autònom i el treball realitzat compleix amb els requisits d’una relació laboral ordinària, és a dir que les tasques es realitzen sota la seva direcció, és vostè qui assumeix els riscs de l’activitat…, l’afectat serà considerat com un “fals autònom”. En aquest cas la Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el Règim General junt amb els recàrrecs corresponents.

Per la seva part, la persona contractada podrà reclamar-li la seva condició de treballador fixe, les diferències salarials de l’últim any i una indemnització per acomiadament improcedent en finalitzar la relació. També podrà reclamar-li la devolució de les quotes abonades al Règim d’Autònoms.

Però això no és tot, des del passat 1 de gener, la llei preveu una nova sanció d’entre 3.126 i 10.000 euros quan una empresa comuniqui la baixa d’un treballador i aquest continuï amb la mateixa activitat o mantingui una idèntica prestació de serveis servint-se d’una alta indeguda com a autònom.

Si creu que pot tenir a un professional contractat amb aquestes irregularitats contacti’ns, els nostres assessors l’ajudaran a decidir en quins casos pot contractar a un treballador autònom i quan signar un contracte laboral.