Blog

10 Dic
PRESTACIONES-POR-MATERNIDAD

PRESTACIÓ DE MATERNITAT EXEMPTA D’IRPF

Com és probable que hagi llegit a la premsa, el Tribunal Suprem ha reconegut que les prestacions per maternitat es troben exemptes de tributar IRPF, en contra del criteri que havia mantingut Hisenda fins ara. Per la qual cosa, si en els últims quatre anys (2014, 2015, 2016 o 2017) vostè o algú del seu […]

30 Nov
calculator-1680905_1920-845x321

ESTALVIÏ IMPOSTOS EN TANCAR LA COMPTABILITAT

Quan tanqui els comptes de l’exercici 2018 de la seva empresa, recordi comptabilitzar totes aquelles despeses que li permetin reduir el resultat comptable i tributar menys quan presenti l’Impost de Societats: Amortitzacions: Comptabilitzi l’amortització de tots els seus actius i recordi que determinats actius, com els que s’han adquirit ja usats o els que s’utilitzen en […]

23 Nov
declaracion-de-la-renta-fuerteventura-3

PAGUI MENYS PER LA RENDA DEL 2018

Ara que s’apropa el final d’any, recordi que encara pot prendre algunes mesures que li permetin tributar menys en la seva declaració fiscal de l’IRPF de 2018. Aporti diners al seu pla de pensions: Les quantitats que aporti, fins a 8.000 euros anuals, es restaran de la base del seu IRPF, el que li permetrà estalviar […]

31 Oct
bigstock-Abstract-Laptop-Internet-Compu-19974299

CONTROL DE LA PÀGINA WEB

Avui en dia, encara existeixen moltes pàgines d’Internet que no inclouen les mencions obligatòries previstes en la normativa. Verifiqui que la seva pàgina web les contempla: Avisos Legals. En aquest apartat s’inclouen les dades de l’entitat responsable de la pàgina web. Condicions generals de contractació. Hi han de figurar en el cas que els usuaris de […]

09 Oct
image_content_8662279_20180918020838

ENDARRERIMENTS EN LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF

Si vostè va presentar la seva declaració de l’IRPF amb un resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la data límit de termini per declarar, és a dir el 2 de juliol de 2018, i Hisenda no li ha emès cap ordre de pagament, tindrà dret a cobrar uns interessos de demora. Aquests interessos […]

01 Oct
bases_tipos_cotizacion_UGT_dic_2016

AUGMENT DE LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ 2018

La Llei de Pressupostos publicada en aquest mes de juliol de 2018, ha modificat les bases de cotització tant del Règim General com el Règim d’Autònoms. Els canvis més significatius per ambdós casos són els següents: Règim General: Des del mes d’agost, la base màxima de cotització en el Règim General ha passat de 3.751,20 euros […]

01 Oct
disminucion

RECÀLCUL DE LES RETENCIONS 2018

És possible que, una vegada hagi observat les últimes nòmines dels seus treballadors, s’hagi adonat que a algunes d’aquestes se’ls ha reduït el tant per cent aplicable de l’IRPF, o directament se’ls ha deixat de practicar. Aquestes variacions són degudes al fet que en el passat mes de juliol, hi va haver uns canvis legals […]

07 Ago
descarga

LES VENDES PER INTERNET A PARTICULARS

Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, la qual cosa els permet accedir a clients que resideixin en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, ha de saber que aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA. Inicialment, […]

24 Jul
Jornada verano

IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA INTENSIVA A L’ESTIU

Ara que estem en temporada d’estiu, és molt usual que moltes empreses decideixin modificar la jornada laboral i implantar la jornada intensiva,  degut a la baixada del volum de l’activitat durant aquest període. Si la seva empresa és una d’elles, i ho fa per primera vegada, és important que sàpiga que alguns convenis no la contemplen, […]