Assessoria Legal

Area Assessoria | Legal

Disposem de personal especialitzat que el recolza en tots els àmbits del Dret, així com en la defensa dels seus interessos i l’elaboració de contractes.

  • Dret Laboral: acomiadaments disciplinaris, col·lectius, objectius i EROS, reclamacions de quantia, procediments contra la Seg. Social.
  • Dret Civil: general, família, capacitat de les persones, parella estable, Dret de successions.
  • Dret Mercantil: constitució, modificació i reorganització de societats, adquisició d’empreses i transmissió d’actius i passius, modificacions de la composició accionarial de societats, modificacions dels estatuts socials, contractes comercials, de representació mercantil, associatius, de garantia i de finançament.
  • Dret Penal: família, delictes contra la seguretat en el tràfic, delictes contra el patrimoni, delictes contra la intimitat, delictes contra la seguretat i els drets dels treballadors i contra Hisenda Pública, i responsabilitat penal del menor