REGULARITZACIÓ DE SALDOS

01 Feb
images

REGULARITZACIÓ DE SALDOS

A vegades, les empreses arrosseguen saldos de comptes a pagar des de fa anys. Per exemple, perquè hi va haver una incidència amb un proveïdor i aquest va deixar de reclamar la factura, però sense comunicar expressament que renunciava al seu cobrament.

Si la seva empresa té saldos d’aquest tipus i ara es planteja regularitzar-los, aprofitant el tancament de 2018, no es precipiti; els creditors tenen un termini per reclamar, que pot variar segons el tipus de despesa, el venciment i la comunitat autònoma, i que pot ser fins a 15 anys des del venciment.

Per tant, la regularització comptable ha de realitzar-se en l’exercici en què hagi transcorregut aquell termini de prescripció civil. És en aquell moment quan ha de computar-se un ingrés en la comptabilitat, ja que el deute deixa d’existir, i incloure en la base imposable de l’Impost sobre Societats.

NOTA: Si un deutor no li paga una factura, la seva empresa podrà comptabilitzar la despesa com a “deteriorament de clients” i, si han passat sis mesos des del venciment, ho podrà deduir en el seu Impost de Societats.
A efectes comptables, podrà cancel·lar definitivament el saldo mencionat quan ja no tingui possibilitats jurídiques de reclamar-lo.

Si la regularització es realitza en el tancament del 2018 però correspon a un deute en què la seva prescripció civil es va produir en exercicis anteriors, la cancel·lació del saldo haurà de comptabilitzar-se com un augment de reserves. I a efectes de l’Impost sobre Societats:

  • Si l’exercici en què es va produir la prescripció civil encara no estava oberta a inspecció fiscal, és a dir que no haguessin passat quatre anys, haurà de tributar per aquest ingrés.
  • Si l’exercici en què es va produir la prescripció civil ja no està obert a inspecció fiscal, no haurà de tributar.

Si arrossega saldos des de fa diversos anys contacti’ns, revisarem la seva comptabilitat i li proposarem la millor solució per regularitzar-los.