PIMES: AMORTITZACIÓ DOBLE

03 Jun
amortizacion

PIMES: AMORTITZACIÓ DOBLE

Actualment, hi ha moltes empreses que no aprofiten tots els incentius que els són aplicables.

Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, que contenen incentius que els permeten endarrerir, i en molts casos reduir, el pagament de l’Impost sobre Societats.

Un d’aquests incentius és el de l’amortització accelerada, que permet amortitzar els actius “el doble de ràpid”. Tot i això, encara que es tracti d’un incentiu molt conegut, algunes empreses l’apliquen de forma incorrecta. Algunes empreses computen com a amortització fiscal el doble de l’amortització comptabilitzada sense més, però obliden que l’incentiu permet aplicar com a amortització fiscal, la que resulti de multiplicar per dos el coeficient màxim d’amortització. Per tant, si estan amortitzant per sota d’aquest coeficient màxim, podran considerar com a amortització fiscal més del doble de l’amortització comptable.

Per a poder aplicar l’amortització accelerada sobre un actiu, només cal que el règim de les empreses de reduïda dimensió sigui aplicable en l’exercici en què aquest actiu és adquirit. Si en exercicis posteriors l’empresa deixés de ser pime, igualment podrà seguir amortitzant de forma accelerada aquest actiu.

Aquest incentiu, a més, és compatible amb l’amortització degressiva, que pot aplicar-se als actius materials excepte si es tracta d’immobles, mobiliari o estris. Aquesta combinació permet a les pimes amortitzar els seus actius de forma molt ràpida. En alguns casos, gairebé el 50% de l’actiu podrà quedar amortitzat en el primer any d’entrada en funcionament, el que permetrà un retràs considerable en el pagament de l’Impost de Societats i un estalvi financer molt important.

Si vol saber si pot aplicar mètodes que permetin un millor diferiment en el pagament de l’Impost sobre Societats, contacti’ns. Els nostres assessors analitzaran les amortitzacions aplicables a la seva empresa.