NOVA PRESTACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT PER REDUCCIÓ FACTURACIÓ 50% O TANCAMENT

04 Feb
gestoria vilafranca

NOVA PRESTACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT PER REDUCCIÓ FACTURACIÓ 50% O TANCAMENT

De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, us informa de les noves mesures de suport als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, establertes pel Reial Decret-llei 2/2021:

1. Prestació Cessament Activitat caiguda Facturació de més del 50%: Des del passat 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat “ordinària” si acrediten, en el primer semestre del l’any 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 euros. Alhora s’hauran de complir altres requisits que podeu llegir aquí.

2. Prestació Cessament Activitat per suspensió activitat: A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a la prestació extraordinària de cessament d’activitat amb una regulació molt similar a la del 4rt punt, que tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior. Podeu llegir la resta de requisits aquí.

3. A partir de l’1 de febrer de 2021, i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021, els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i
per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el RETA i en el REMAR seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

4. Prestació Cessament Activitat per suspensió temporal d’activitat: Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 perceben la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, podran continuar percebent-la durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 maig 2021 si aquesta última data és anterior.

5. Prestació Extraordinària de Cessament ActivitatA partir del 27 de gener de 2021, els treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi o la prestació de cessament d’activitat “ordinària”, podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat, sempre que reuneixin una sèrie de requisits. Alguns d’aquests requisits són que cal estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020, no tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 €, i acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020. Podeu llegir la resta de requisits aquí.

6. Prestació Extraordinària de Cessament ActivitatEl reconeixement de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada es pot sol·licitar entre el 27 de setembre de 2021 i el mes de maig de 2021. La prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, i la quantia serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o en el REMAR. Alhora s’hauran de complir altres requisits que podeu llegir aquí.

Si creu que pot complir algun dels requisits anteriors posi’s en contacte amb el nostre departament fiscal comptable per determinar el compliment i la presentació de la prestació.  També pot contactar amb De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, a través del nostre formulari.