INFORMACIÓ SOBRE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

10 Mar
gestoria Vilafranca

INFORMACIÓ SOBRE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, us informa de les noves mesures específiques en favor de la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, que entraran en vigor el pròxim 14 d’abril.

En resum, les empreses i convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva. L’objectiu és que es puguin identificar discriminacions, sobretot les que fan referència a les valoracions incorrectes dels llocs de treball. És a dir, quan exercint una posició d’igual valor, la retribució sigui inferior sense que es pugui justificar aquesta diferència amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin els adequats i necessaris.

El principi d’igual retribució per treball d’igual valor vincula a totes les empreses, tinguin els treballadors que tinguin, així com a tots els convenis i acords col·lectius.

A través de quins instruments s’aplicarà el principi de transparència retributiva? Serà, almenys, a través dels registres retributius, l’auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional continguda en l’empresa i en el conveni col·lectiu aplicable i el dret d’informació de les persones treballadors.

Així doncs, De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, us informa que:

Totes les empreses estan obligades a portar un registre retributiu de tota la seva plantilla, també dels càrrecs de direcció, que haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

D’aquesta manera, s’hauran d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Igualment, aquesta informació haurà d’estar desglossada amb relació a la naturalesa de la retribució, i haurà d’incloure el salari base, així com cadascun dels complements i percepcions extrasalarials. El període temporal de referència serà, generalment, l’any natural.

Quan la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals en l’empresa de les persones treballadores d’un sexe sigui superior en, almenys, un vint-i-cinc per cert, a les de l’altre haurà de reflectir-se a aquest registre retributiu. També s’hi han de reflectir les mitjanes aritmètiques i les mitjanes de les agrupacions dels treballs d’igual valor a l’empresa, d’acord amb els resultats de la valoració de llocs de treball, i encara que pertanyin a diferents apartats de la classificació professional, i hauran d’estar desglossats per sexe i desagregades.

Com a element clau del principi de transparència, es garanteix l’accés dels treballadors a la informació continguda en aquest registre retributiu, a través de la representació legal.

La informació retributiva o l’absència d’aquesta, podrà servir per a dur a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes i, inclús, l’aplicació de les sancions que puguin correspondre per concurrència de discriminació.

A De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, tenim un equip especialitzat que us pot ajudar a preparar i instaurar aquests registres que, us recordem, són d’obligada implantació.

https://www.gestdecara.com/serveis/assessoria-laboral/