EL REGISTRE DE SALARIS ÉS OBLIGATORI A TOTES LES EMPRESES

30 Jul
registro de sueldos

EL REGISTRE DE SALARIS ÉS OBLIGATORI A TOTES LES EMPRESES

Des de De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafranca, us informem de l’obligatorietat de portar un registre amb la mitjana salarial de la plantilla, desglossat per grups professionals i sexes. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, per tal que no existeixi cap classe de discriminació per raons de sexe, especialment en matèria salarial.

  • És obligatori aquest registre?

Sí, independentment de la mida de l’empresa s’ha d’implantar aquest registre. No significa que s’hagi d’identificar les retribucions de cada treballador a títol individual, sinó que es realitza segons la mitja de salaris, agrupant els grups professionals o posicions de treball iguals o d’igual valor, i separant cadascuna d’aquestes agrupacions per sexes.

  • Què ha d’incloure aquest registre?

– La mitjana dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials.

– Les retribucions mitjanes dels directius i alts càrrecs.

– Ha d’estar desglossat per sexe i s’ha de distribuir per grups o categories professionals, o bé posicions de treball iguals o del mateix valor.

– S’ha d’efectuar anualment, i s’ha de modificar quan es produeixin alteracions substancials dels salaris.

  • No sempre hi haurà discriminació

Si hi ha un grup de treballadors que formen part de l’empresa des de fa anys i tenen salaris per sobre de conveni i complements ja consolidats, no hi haurà discriminació si ara es contracta a treballadors de l’altre sexe pagant-los el salari de conveni o amb un complement voluntari inferior.

En aquest cas la diferència queda justificada perquè el context econòmic actual no és el mateix que el de fa uns anys, quan es va produir la primera contractació.

  • Informació important

L’elaboració inicial i la modificació del registre salarial implicaran la consulta als representants legals dels treballadors, amb una antelació mínima de deu dies. No tenir el registre retributiu elaborat constitueix una infracció administrativa greu sancionable amb multes de fins a 5.250 euros.

El departament laboral De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, us assessorarà sobre les obligacions fiscals de la seva empresa en matèria d’igualtat i de registre salarial.