Comptable – Financer

Comptable / Financer

La nostra experiència en la especialització comptable ha ajudat als nostres clients a estalviar despeses salarials i en informàtica. Aconsegueixen un assessorament global i directe de tots el camps legals necessaris per una bona gestió comptable. Per aquest motiu, tenim creat un Servei Integral de Comptabilitat que va encaminat a obtenir dos objectius molt clars:

 • Obtenció dels estats comptables i registre dels mateixos, complint amb les obligacions que ens marca la legislació vigent.
 • Assessorament i seguiment del resultat econòmic, amb una previsió orientada a la declaració del Impost sobre Societats, amb aplicació de les deduccions i desgravacions aplicades a dret.

Dintre de l’obtenció d’aquests objectius la nostra activitat ve centrada en les següents tasques comptables i d’atenció al client:

 • Assessorament personal i telefònic en qualsevol matèria comptable.
 • Elaboració dels estats comptables, amb les dades aportades, segons les preferències de cada empresa:
  · Comptabilització i processament de les dades al nostre despatx.
  · Comptabilització a les seves oficines, amb el nostre programa informàtic, via E-mail, realitzant per la nostre part un control i seguiment mensual.
 • Anàlisis i comentaris regulars del resultat dels balanços.
 • Càlcul pagaments a compte en l’Impost sobre Societats.
 • Tancament dels llibres comptables i presentació al Registre Mercantil, per la seva legalització.
 • Preparació i presentació del dipòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Realització de reunions, a la seva seu o a les nostres oficines, per tractar tots aquells temes d’interès en cada moment.