Laboral

Assessoria | Laboral

L’experiència i especialització des de les seus inicis en dret laboral converteix aquesta àrea en un departament preparat per a poder dur a terme les diferents especialitzacions en el camp del Dret del Treball ( Seguretat Social, dret laboral i prevenció de riscos laborals).

Els nostres serveis cobreixen les següents àrees:

Gestió laboral

 • Liquidacions de Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Rebut de salaris.
 • Cartes pagament IRPF. Mensual i trimestral.
 • Resum anual d’IRPF.
 • Tramitació altes, baixes i variacions dels treballadors a la Seguretat Social.
 • Tramitació baixes malaltia (IT) i accidents de treball.
  Redacció i confecció de contractes de treball.
 • Contractes d’alta direcció.
 • Declaracions de rendiments.
 • Clàusules de no competència, blindatge d’alts directius.
 • Tramitació de subvencions i bonificacions.
 • Pensions i prestacions a la Seguretat Social i altres organismes públics.
 • Tramitacions de règims especials.
 • Permisos de treball i residències, nacionalitats, cartes d’invitació i qualsevol tràmit d’estrangeria.
 • Auditories laborals.
 • Assessorament personalitzat diari.

______________________________

Assessorament i representació

 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Representació conciliacions davant el CMAC i davant les jutjats de lo Social.
 • Representació davant Inspecció de Treball.
 • Expedients de regulació d’ocupació extintius o temporals.
 • Procediments davant la jurisdicció social i contenciós-administrativa.
 • Assessorament, negociació i redacció de convenis col·lectius d’empresa.
 • Planificació de la retribució salarial.