Jurídic

Jurídic

Dret Laboral

 • Negociació col·lectiva i mediació en conflictes col·lectius.
 • Aspectes laborals relacionats amb transaccions empresarials (Expedients de Regulació de Treball, fusions, reorganitzacions, vendes o adquisicions).
 • Contractació laboral i acomiadaments individuals.
 • Contractes d’alta direcció.
 • Auditories laborals (prevenció de riscos laborals, contractes, obligacions amb la Seguretat Social).
 • Procediments davant la jurisdicció social i la contenciós- administrativa de la Seguretat Social.

Dret Mercantil

 • Operacions comercials (compravenda, subministrament, distribució, arrendament, leasing, prestació de serveis, outsoursing).
 • Contractes de representació mercantil i distribució (comissió, comodat, agència, mediació, franquícia).
 • Contractes associatius i de participació en activitats mercantils (joint-venture, acords entre accionistes, comptes en participació, societats civils).
 • Contractes de garantia (fiança, hipoteca, aval i penyora).
 • Contractes de finançament.
 • Contractes de patrocini i sponsoring.
 • Contractes de creació literària, artística i publicitària.

Dret Societari

 • Constitució de societats -mercantils i civils- i altres tipus d’entitats (sucursals, agrupacions d’interès econòmic, unions temporals d’empreses).
 • Modificacions i reorganitzacions de les esmentades entitats (fusió, escissió, transformació, liquidació i dissolució).
 • Modificacions de la composició accionarial de les entitats (augment i reducció de capital, transmissió de participacions socials, constitució de drets sobre les participacions socials).
 • Adquisició d’empreses i transmissió d’actius i passius.
 • Modificació dels estatuts socials (canvis de denominació, domicili, drets de vot, composició dels òrgans de govern, etc.).
 • Revisió legal de les empreses (due diligence) com a element de garantia en operacions d’adquisició o establiment de relacions contractuals.
 • Relacions contractuals entre accionistes.
 • Assessorament jurídic als òrgans socials d’administració i govern de les societats (revisió de la legalitat dels acords a prendre, responsabilitat dels administradors, preparació i assistència a les reunions de junta i òrgans d’administració, reglaments de règim intern).
 • Secretaria jurídica.
 • Obligacions formals periòdiques (comptes anuals, llibres d’actes, llibre registre de socis, etc.).

Dret Civil

 • Dret de família.
 • Herències i successions.
 • Negociació i preparació dels contractes entre particulars propis de l’especialitat (promesa i opció de compra o venda, arres, paga i senyal, compravenda, arrendament, cessions d’ús, usdefruit i nua propietat, donació, dipòsit, etc.).
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual ( accidents, errors mèdics, vicis en la construcció…)
 • Transaccions immobiliàries i revisió de la situació jurídica dels immobles.
 • Arrendaments rústics i urbans.
 • Constitució i extinció de drets sobre immobles (usdefruit, servituds, hipoteques, etc.).
 • Declaracions d’obra nova.
 • Propietat horitzontal, comunitats de propietaris i relacions de veïnatge.
 • Responsabilitat per vicis ocults i defectes de construcció.